• آسیب پذیری ساختمان های تهران در برابر زلزله و چگونگی کاهش آسیب پذیری

آسیب پذیری ساختمان های تهران در برابر زلزله و چگونگی کاهش آسیب پذیری
مرکز مطالعات زلزله تهران
پیشینه تاریخی و وجود گسل های فعال، حاکی از لرزه خیزی منطقه تهران است ولی با وجود این خطر بالقوه، ساختمان های تهران در برابر پدیده ای مانند زلزله بسیار ضعیف عمل خواهندکرد زیرا این شهر بدون هرگونه پی ش بینی برای ایمنی ساختما ن ها گسترش یافته و آنچه موجب تشدید آسیب پذیری این شهر تقریباً بی دفاع م ی گردد، جمعیت چند میلیونی، باف ت های فرسوده شهری، ساختمان های با مصالح بنایی غیرمسلح، معابر باریک به ویژه در مناطق جنوبی تهران، وجود تأسیسات و کاربر ی های خطرزا، بریدگی ها و شیب های تند به خصوص در حاشیه شمالی شهر، وجود لوله های گاز و کابل های برق فشار قوی، وجود برخی کارخانجات تولید کننده یا مصرف کننده مواد شیمیایی سمی، پادگا ن های نظامی درون شهری و محل نگهداری م واد منفجره، مهمات و اسلحه که در صورت رویداد زلزله شدید در منطقه، هریک از عواملی که ذکر شد، موجب تلفات سنگین انسانی و خسارات فراوان اقتصادی خواهدگردید و توسعه های حاصل از چند دهه تلاش، در چند ثانیه نابود و پایتخت کشور که مرکز فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی است با فاجع های جبران ناپذیر و ب یسابقه مواجه خواهد شد. با این وصف برای پیشگیری از تبدیل شدن یک سانحه طبیعی مانند زلزله، به یک فاجعه ب ی نظیر در تاریخ بشر، باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و اقدامات پیشگیرانه همراه با نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی ساختمان های موجود، در دستور کار فوری و جدی قرار گیرد. بدیهی است هر اقدامی به منظور تأمین آمادگی، پیشگیری، مقابله و بازسازی باید براساس برنام ه ها و طر حهای دقیق از پیش تعیین شده صورت گیرد تا نتایج مؤثر و مفیدی در بر داشته باشد. برای دست یافتن به هدف کاهش آسیب پذیری شهر تهران در برابر رویداد زلزله شدید، باید اهداف ویژه زیر دنبال شود:
1) پیش بینی تلفات انسانی و خسارات مالی براساس داد ههای به هنگام شده
2) ارائه راهکارهای لازم برای پیشگیری و مدیریت بحران ناشی از زلزله و تعیین اولویت اجرایی آن ها در طی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
3) بررسی شرایط موجود پیشگیری و مدیریت بحران، تعیین کاست ی ها و پیشنهاد عملیات اجرایی لازم برای کاهش اثر بحران در هر منطقه
4) بررسی کاربری های موجود اراضی شهر به منظور پیشنهاد کاربری مناسب برای آ ن ها و تعیین مکان های لازم برای تخلیه و اسکان موقت در شرایط بحران
5) تدوین طرح تفصیلی مدیریت بحران و تنظیم برنام ههای امداد، نجات، خدمات پزشکی، و گرو ههای نجات محلی
6) ارائه طرح بهینه سازی شریا نهای حیاتی
7) بررسی قوانین موجود، وظایف سازمان های مرتبط و منابع تأمین بودجه و ارائه پیشنهاد برای ارتقای آن ها
8) برآورد هزینه های مورد نیاز و منابع مالی

شماره فايل : 103424

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 16

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 1.31MB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 13 مرداد، 1397 بازدید : 397
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید