• ارزيابی اهميت بهره گيری از روش های بهينه در طراحی شبکه های توزيع آب شهری

ارزيابي اهميت بهره گيري از روش هاي بهينه در طراحي شبکه هاي توزيع آب شهري
مير عمادموسوي دانشجوي کارشناسي ارشد سازه هاي هيدروليکي، دانشگاه علم و صنعت ايران ١
ساينا فريد مرندي دانشجوي کارشناسي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران
آرش کنعاني دانشجوي کارشناسي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران ٢
نسيم صباح فر دانشجوي کارشناسي دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران
چکيده
بهره گ يري از روش ها ي به ينه در طراح ي شبکه ه اي توز يع آب شهر ي در کشور ما هنوز کاملا نو و برا ي صنعت عموما ناشنا خته است . ش ايد يکي از علل اصل ي اين امر نبود ارزيابي جامعی در تعیین ميزان صرفه جويي ممکن در هزينه هاي سرسام آور ساخت اين شبکه هادر صورت بهره گ يري از روش طراح ي به ينه در مقا يسه با روشها ي سنت ي طراح ي است . ب ايد پذ يرفت که اگر صنعت يا حداقل کارفرما يان صنعت بدانند که در صورت به کارگیري اين روشها، گذشته از آنکه طراح ي، تناسب و کارا يي بيشتري دارد، مبالغ هنگفت ي از هز ينه پروژه صرفه جو يي خواهد شد، بسيار بيش از ا ين به اين مقوله اهتمام ورزند. در اين مقاله با بررسي نسبتا جامع شبکه هاي آبرساني شهري اجرا شده در نقاط مختلف کشور و مقايسه هز ينه آنها با هز ينه همان شبکه ها وقتي به صورت به ينه طراح ي شده ا ند، نشان داده م ي شود که چگونه با استفاده از روشها ي بهینه در طراحي، هزينه ها کاهش قابل توجه ي خواهند يافت. در نها يت نيز با تعم يم اين نت يجه به کل شبکه ها ي اجرا شده در کشور، برآورد ي از صرفه جويي سالانه ناشي از بهره گيري از روشهاي بهينه طراحي شبکه هاي آبرساني شهري در کشور صورت مي پذيرد.

شماره فايل : 103379

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 196

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 4.87MB

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 10 مرداد، 1397 بازدید : 221
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید