• ارزيابی روابط مختلف تعيين ضريب زبری معادل در مقاطع مرکب آزمايشگاهی و رودخانه ای

ارزيابی روابط مختلف تعيين ضريب زبری معادل در مقاطع مرکب آزمايشگاهی و رودخانه ای
عبدالرضا ظهيري، دانشجوي رشتة تأسيسات آبياري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران ١
(كارشناس سازمان آب و برق خوزستان، اهواز)
چكيده
در اغلب كانالهاي آزمايشگاهي و رودخانه های طبيعی، بخشهای مختلف محيط آبراهه دارای ضريب زبری متفاوتی است. برای تعيين پارامترهاي هيدروليكي چنين آبراهه هايي ضروری است يک ضريب زبری معادل برای كل پيرامون خيس شدة كانال درنظر گرفته شود. يکی از مشخص ترين نمونه هاي تغيير ضريب زبری در پيرامون آبراهه، مقاطع مرکب هستند. اين مقاطع دارای يک مقطع اصلی و يک يا دو دشت سيلابی می باشند. دشتهای سيلابی معمو ً لا خشك بوده و تنها در هنگام سيلاب فعال می شوند. به اين دليل معمو ً لا ضريب زبري بسيار بيشتري نسبت به مقطع اصلی دارند. برای محاسبه ضريب زبری معادل که ضريب زبری ترکيبی نيز ناميده مي شود روشهای مختلفی با فرضياتی خاص توسط محققين ارائه شده است. در اين مقاله روشهای مختلف محاسبه ضريب زبری معادل در مقاطع مرکب آزمايشگاهی و رودخانه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که هيچ يک از روشهای ارائه شده و بويژه در حالت مقاطع مرکب با سطوح زبر و غير همگن قابل قبول نبوده و در مقايسه با مقادير واقعي ضريب زبري، توأم با خطای زيادی مي باشند اگرچه روش لوتر مناسبتر از بقية روشهاست.

شماره فايل : 103390

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 8

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 210KB

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 11 مرداد، 1397 بازدید : 351
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید