• استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی در پيش بينی ماهانه جريان رودخانه

استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني ماهانه جريان رودخانه
سيد سامان رضوي دانشجوي كارشناسي ارشد ساز ههاي هيدروليكي دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي امي ركبير، تهران ١
محمد كارآموز استاد دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران
چكيده
در دهه هاي اخير با توجه به رشد جمعيت جهان و همچنين افزايش مصرف سرانه آب، كمبود آب شيرين قابل استحصال به معضلي جهاني تبديل گشته است . از اين رو با توجه به محدود بودن منابع آب، مديريت صحيح و بهينه مهمترين وظيفه سياستگذاران و مهندسين منابع آب مي باشد. يكي از مهمترين اركان مديريت منابع آب، پيش بيني ميزان اين منابع در آينده است. اهميت اين پيش بيني ها در تصميماتي است كه به منظور مديريت بهينه منابع آب صورت مي گيرد. تاكنون كوششهاي بسياري براي طراحي مدلهاي پيش بيني صورت گرفته كه و ساير مدلهاي مبتني بر رگرسيون را نام برد . در دهه اخير با پيشرفت شبكه هاي عصبي ARMA از جمله آنها مي توان مد لهاي آماري مصنوعي، اين مدلها به شكل ابزار قدرتمندي در حل بسياري از مسائل فني مهندسي از جمله در مهندسي آب مطرح شده اند . شبكه هاي عصبي قادرند، با پردازش داده هاي تجربي، دانش يا قانون نهفته در بطن داده ها را فراگيرند، بدين جهت انتظار مي رود، شبكه هاي عصبي مصنوعي ابزاري مناسب براي يك مدل پيش بيني باشد . در اين مقاله براي پيش بيني ماهانه جريان رودخانه از شبكه هاي عصبي مصنوعي استفاده شده است و كاربرد آن با استفاده از آمار واطلاعات حوزه سد زاينده رود در پيش بيني رواناب زاينده رود در محل ورودي به سد تحت آزمون قرار گرفته است . همچنين در پايان به منظور مقايسه، مساله با استفاده از رگرسيون خطي نيز تحت بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان دهنده توانايي و برتري شبك ههاي عصبي در پي شبيني جريان رودخانه با دقت قابل قبول بوده است.

شماره فايل : 103404

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 16

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 259KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 11 مرداد، 1397 بازدید : 364
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید