• بررسی پديده ترك خوردگی در سدهای بتنی

بررسي پديده ترك خوردگي در سدهاي بتني
الهه توكلي دانشجوي كارشناسي مهندسي عمران ، دانشكد ه فني ، دانشگاه گيلان
هانيه مصباح دانشجوي كارشناسي مهندسي عمران ، دانشكد ه فني ، دانشگاه گيلان
چكيده
امروزه مشخص شده است كه يكي از عوام ل مهم تخريب سدهاي بتني نيروي زلزله مي باشد. معمو ً لا پس از وقوع زلزله شاهد ظهور ترك در بدن ه سدهاي بتني بوده كه عليرغم در نظر گرفتن تمهيدات لازم در طراحي بدنه سد، بدليل ايجاد نيروهاي كششي ناشي از زلزله ، بتن دچار ترك خوردگي مي گردد. اين ترك خوردگي هرگاه بصورت مناسبي مهار نگردد مي تواند عام ل مهمي درتخريب بدنه سد به شمار رود. پديده ترك خوردگي در سدها را م يتوان به روشهاي مختلفي آناليز و تحليل نمود. نحوة ايجاد ترك و عوامل موثر در شکل گيري آن ، نحوة انتشار ترك به مرور زمان ، تقسيم بندي انواع ترك ايجاد شده در بدن ه سدهاي بتني و نهايتًا نحوة پيشگيري و يا ترميم تركهاي ايجاد شده در بدن ه اينگونه سدها مبان ي اصلي پژوهش حاضر را تشكي ل مي دهند . در اين مقاله ضمن بررسي اجمال ي و تئوري ك پديدة ترك خوردگي در بدن ه سدهاي بتني وزني ، قوسي و پايه دار به معرفي روشهاي مختلف ايجاد تر ك و مدل هاي كامپيوتري پيش بيني مقدار و جهت انتشار تركها پرداخته شده و با ارائه نمونه هاي عملي از وقو ع تركهاي مختلف در بدن ه سدها، روشهاي جلوگيري از انتشار ترك و نيز ترميم مقاطع ترك خورده مورد بح ث و بررس ي قرار گرفته است . بعنوان يكي از نتايج اين پژوهش مي توان به پيش بيني محل وقوع ترك در بدنه سدهاي بتني اشاره نمود ك ه براي هر نوع سد بخصوص (بتني وزني و قوس ي و پايه دار) نقاط خاصي كه بيشتر در معرض ترك خوردگي هنگام نيروي هاي زلزله مي باشند تعيين شده ، كه نهايتًا بايد بتن موجود در اي ن مقاطع بحراني را به روشهاي مختلف تقويت نمود. در نهايت با ارائه يك مطالعه موردي از تركها ي ايجاد شده در سد سفيدرود پ س از وقوع زلزله سال ١٣٦٩ رودبار  منجي ل و نحوة ترميم و بازسازي آن كاربرد عملي نتايج تحقيق حاضر به طور مشخصي ارائه شده اند.

شماره فايل : 103426

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 8

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 1.17MB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 14 مرداد، 1397 بازدید : 618
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید