• بهبود کارايی و دوام بتن با استفاده از ورقه های نفوذپذير

بهبود کارايي ودوام بتن با استفاده از ورقه هاي نفوذپذير
اليار نوري لاله دانشجوي کارشناسي رشته مهندسي عمران دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ١
بابک محمد عليزاده رفيع دانشجوي کارشناسي رشته مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز ٢
چکيده
در اين مقاله استفاد ه از انواع مختلف ورقه ها جهت عمل آور ي بهتر برا ي بهبود کارا يي و دوام بتن مورد توجه قرارگرفته و استفاده از ورقه جديد نقوذ پذيري بررس ي م ي شود . کاربرد اين ورقه ها در دوران پس از بتن ر يزي بر اي محافظت از سطح بتن بس يار موثر بوده و شرايطي را بهبود استفاده کارگاه ي بتن فراهم م ي کند .از نت ايج اين تحق يق م ي توان به افزا يش مقاومت فشار ي بتن و همچن ين مقاومت سطح بتن در زمان بعد از بتن ريزي اشاره کرد . همچنين استفاده از ا ين ورقه ها حبابها ي هوا ونیز مقدار آب را در سطح بتن کاهش داده موجب بهبود ظاهري بتن نيز مي شود.

شماره فايل : 103430

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 4

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 120KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 15 مرداد، 1397 بازدید : 372
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید