• بهره برداری تلفيقی از منابع آب سطحی و زيرزمينی در جنوب تهران

بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در جنوب تهران
محمود محمد رضاپور طبري ١ دانشجوي كارشناسي ارشد عمران آب، دانشگاه صنعتي اميركبير
دكتر محمد كارآموز ٢، استاد دانشكده عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير
چكيده
هدف اصلي در اين مقاله، تد وين الگوريتم بهره برداري بهينه از منابع آب سطحي و زيرزميني در راستاي تأمين نيازهاي آبي، كنترل تغييرات سطح متوسط آبخوان دراراضي كشاورزي و كاهش هزينه هاي پمپاژ مي باشد. جهت دستيابي به اهداف ذكر شده يك مدل بهينه سازي بهره برداري تلفيقي تدوين شده است . در اين م دل جهت شبيه سازي تغييرات سطح آبخوان از نتايج يك مدل عددي ٣ ٤) استفاده شده و بر اساس ANN) استفاده مي شود. نتايج اين مدل براي شبيه سازي سناريوهاي مختلف و براي آموزش شبكه عصبي آن معادلات پاسخ آبخوان ٥ تدوين مي گردند. جهت تدوين سياست بهره برداري بهينه از منابع آ بهاي سطحي و زيرزميني، مدل شبكه عصبي آموزش داده شده آبخوان با يك مدل بهينه سازي (الگوريتم ژنتيك ٦) تلفيق مي گردد. مدل توسعه داده شده جهت بهره برداري بهينه تلفيقي از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني جنوب تهران مورد استفاده قرار گرفته است . نتايج اين مطالعات نشان دهنده كارايي مناسب مدل و اهميت وجود نگرش سيستمي در بهره برداري بهينه از منابع آب در جنوب تهران مي باشد.

شماره فايل : 103402

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 5

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 406KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 11 مرداد، 1397 بازدید : 156
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید