• بهينه سازی تقويتی ها در صفحات مستطيلی شكل تحت اثر بارگذاری برشی

بهينه سازي تقويتي ها در صفحات مستطيلي شكل تحت اثر بارگذاري برشي
رضا ورشوي دانشجوي كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه صنعتي اميركبير
محمدمهدي علي نيا استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير
چكيده
صفحات از جمله اجزاء تشكيل دهنده ساز ه هاي جدار نازك مي باشند كه به دليل شكل پذيري، كوچك بودن ضخامت و سبكي كاربرد بسيار گسترده اي در مهندسي سازه، مكانيك، كشتي سازي و هوافضا دارند . بسياري از اين سازه ها تحت اثر نيروي برشي قرار مي گيرند، مانند جان تير ورقها و ديوارهاي برشي فولادي . ديوارهاي برش ي فولادي امروزه كاربرد گسترده اي در غالب سيستم مقاوم جانبي پيدا كرده است. از اينرو بهينه سازي وزن اين سازه ها صرفه جويي اقتصادي زيادي بهمراه خواهد داشت. استفاده از تقويتي بجاي استفاده از صفحات ضخيم، جهت افزايش مقاومت سازه امري مرسوم بوده و در اين راستا بهي نه سازي عواملي مانند ابعاد و شكل سخت كننده ها بسيار با اهميت مي باشد هدف اين مقاله بهينه سازي ابعاد و شكل تقويتي در صفحات مستطيلي شكل تحت اثر نيروي برشي به كمك نرم افزارهاي اجزاء محدود مي باشد. ابتدا اثر تقويتي مستطيلي در كمانش برشي صفحه مورد بررسي قرار
مي گيرد و سپس مقايسه اي بين نتايج حاصل از صفحات مختلف مدل شده با ابعاد متنوع صورت مي گيرد و در نهايت روابطي براي تعيين پارامترهاي هندسي بهينه تقويتي پيشنهاد مي گردد همچنين روابطي براي تعيين ميزان افزايش پارامتر مقاومتي صفحه ارائه مي گردد. در انتها، اين روابط براي تقويتي هاي مختلف با اشكال متفاوت تعميم داده شده و نحوه به دست آوردن ابعاد بهينه اين نوع تقويتي ها شرح داده شده است و پس از جمع بندي نتايج، پيشنهاداتي براي بهينه سازي تقويتي ارائه شده است.

شماره فايل : 103459

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 10

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 512KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 29 مرداد، 1397 بازدید : 720
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید