• توسعه منحنيهای شكنندگی و قابليت اعتماد برای ارزيابی آسيب پذيری لرزه ای

توسعه منحنيهاي شكنندگي و قابليت اعتماد براي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي
وحيد لعل شهسوار، كارشناس ارشد مهندسي زلزله، فارغ التحصيل ١٣٨١ از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران*
چكيده
در اين پژوهش نحوه تهيه منحنيهاي شكنندگي پلها توسعه داده شده و جهت ارزيابي از عملكرد بهينه چنين منحنيهايي، آسيبپذيري لرزهاي يك پل پيشتنيده راه آهن بطول ٢١٥ متر و بطور كامل و توسط اين چنين منحنيهاي شكنندگي و با كمك نرم افزار بصورت ١٠٠ % سه بعدي المان محدود غيرخطي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مطالعه نتايج آناليز، يك بسته نرمافزاري در ،OpenSees تهيه شده است. مدلسازي كامل پل با استفاده از مدلهاي غيرخطي سه بعدي و شش مولفهاي، به همراه مدلسازي كامل رفتار Matlab كولهها، بالشتكها، اثر سقوط عرشه از روي نشيمن و اندركنش غيرخطي خاك-سازه از مزيتهاي اين پژوهش نسبت به كارهاي مشابه ميباشد. مطالعه روي منحنيهاي شاخص قابليت اعتماد سازهاي از ديگر بخشهاي اين پژوهش ميباشد كه اين منحنيها براي اولين بار ارايه ميشوند. در نهايت روش و نحوه ارزيابي انجام شده جمعبندي و نتايج در قالب منحنيهاي آسيبپذيري و قابليت اعتماد سازهاي براي دو شاخص خسارت معتبر ارائه و مقايسه شدهاند.

شماره فايل : 103450

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 11

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 1.33MB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 27 مرداد، 1397 بازدید : 326
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید