• دانلود مقالات مهندسی عمران - ساختمان 201 تا 321

دانلود مقالات تخصصی مهندسی عمران با موضوع ساختمان - مقاله 201 تا 321


201.    افزایش زمان تناوب محاسبه شده ساختمان ها از روابط تجربی آیین نامه

202.    ارزیابی توزیع خسارت و انرژی هیسترتیک در ارتفاع ساختمان های

203.    بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی توسط میراگرهای ویسکوز مایع

204.    بررسی اثر بارهای ناشی از انفجار بر روی سازه های ساختمانی

205.    بررسی تاثیراستفاده از دیوارهای برشی بتن مسلح در ساختمانهای فولادی

206.    تقویت ساختمانهای بتنی با میراگر جرمی غیرفعال، فعال و نیمه فعال

207.    بررسی عددی اثر تقویت با پوشش بتن مسلح بر عملکرد اتصالات دیوار به دیوار ساختمان آجری

208.    ارزیابی عملکردی تقا ضای لرزه ای ساختمان های نامتقارن بتن آرمه

209.    بررسی تاثیر مشخصات هسته های مقاوم بتنی بر رفتار ساختمان های بلند

210.    بررسی ناپایداری دینامیکی ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از آنالیزهای افزایش یابنده دینامیکی

211.    ضرایب شکل پذیری ساختمان‌های بتنی بر مبنای طراحی بر اساس نیرو و سطح عملکرد

212.    رفتار لرزه ای مدل های سه بعدی ساختمان های بنایی جداسازی شده با مصالح بنایی

213.    بررسی تأثیر نحوه توزیع دیوارهای سازه ای بر ضوابط لرزه ای ساختمانهای بنایی

214.    مقایسه سیستم های لوله ای در ساختمانهای بلند بتن آرمه

215.    بررسی شکل­پذیری و رفتار لرزه­ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP

216.    تعیین خصوصیات مهندسی پوکه­های معدنی دماوند و امکان­سنجی موارد کاربرد آنها در صنعت ساختمان

217.    اثرات جداسازی پایه توسط جدا گرهای لغز شی ماسه ای در بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بنایی

218.    اثر حفاری تونل خط 2 متروی مشهد با استفاده از TBM بر روی ساختمان های مجاور در شرایط مختلف

219.    ارائه راهكارهایی جهت كاهش تخریب پیشرونده ساختمانهای بتن آرمه

220.    مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح با مهاربندهای خارج از مركز با پیوند قائم

221.    معرفی روش نوین آنالیز سریع آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها و كاربرد آن در مدیریت بحران با بهره گیری از تكنیك GIS

222.    بررسی راهكارهای كاهش لنگی برشی در ساختمان های بلند فولادی با سیستم لوله ای

223.    بررسی عددی عملكرد مخلوط خاك-لاستیك فرسوده به عنوان میراگر در زیر پی ساختمانها

224.    كنترل پیچش ساختمان های نامتقارن به كمك مهاربند كمانش تاب

225.    بررسی اثرطیف طرح استاندارد 2800 درتغییر مكان هدف ساختمان های خمشی فولادی و مقایسه آن با طیف طرح UBC

226.    شناسایی و مطالعه آماری مشكلات اجرایی درصنعت ساختمان سازی و ارایه راهكارهای لازم جهت رفع آن

227.    آنالیز شكنندگی لرزه ای برای ساختمان های بتن مسلح متداول

228.    دو رویكرد برای تخمین میزان خرابی ساختمان همسایه درگودبرداری مهار نشده درخاك قم

229.    تاثیر میراگرهای XADAS بر روی منحنی های شكنندگی ساختمان های بتن آرمه

230.    بررسی اثرات اندركنش خاك - پی - سازه برضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

231.    بكارگیری میراگرهای ویسكوز مایع جهت بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجوددرحالات مختلف شكل پذیری معمولی متوسط ویژه

232.    تاثیر زلزله بررفتار ساختمان فلزی مجهز به مهاربند كمانش ناپذیر BRB و مهاربند هم محور CBF نزدیك ودور از گسل

233.    طرح مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی در شهر زابل و ارائه راهكارهای پیشنهادی جهت ارتقاء وضعیت ساخت و سازشهری موجود

234.    دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان ها پس از زلزله جهت استفاده گروه های مهندسی امداد

235.    بررسی رفتار لرزه ای اتصال صلب تیر به ستون های دوبل I شكل ارائه شده در مبحث دهم مقرارت ملی ساختمان 1384

236.    بررسی پارامترهای موثردررفتارمیانقاب هابا مصالح بنایی درساختمانهای فولادی

237.    بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی

238.    استفاده از شاخص عمر مفید باقی مانده ساختمان در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای

239.    شكل پذیری دیوار برشی فولادی بازشودار در ساختمان‌های چندطبقه

240.    بررسی و ارزیابی میزان مستعد بودن ساختمانهای موجود تحت پدیده برخورد لرزه ای

241.    بهترین مكان قرار گیری میراگرهای ADAS در یك ساختمان خاص

242.    بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی در ساختمانهای فولادی نا منظم در ارتفاع در حوزه های نزدیك و دور از گسل

243.    بررسی عملكرد ساختمانهای طراحی شده با آیین نامه 2800 برای زمین لرزه های نزدیك گسل

244.    بررسی آسیب پذیری ساختمان های دو گانه قاب خمشی فولادی و مقایسه روشهای بهسازی لرزه ای مهاربند هم محور و میرا گرویسكوز با بكار گیری توام آنها

245.    تاثیر میراگر فلزی جاری شونده XADAS بر روی عملكرد لرزه ای ساختمان های فولادی

246.    بررسی رفتار لرزه ای سیستم سازه ای شبكه خارجی فولادی در ساختمان های بلند

247.    ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح و بررسی روشهای مقاومسازی آنها

248.    استفاده مختلط از دو سیستم دیوار برشی و بادبند فلزی در تقویت ساختمانهای بتن آرمه موجود

249.    نقش خاکستر پوسته برنج در ساخت قطعات ساختمانی سبک

250.    اثر جداگرهای لاستیكی-سربی بر روی ساختمان های با سیستم قاب خمشی در تحریكات دور و نزدیك گسل

251.    ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی با قاب های مهاربندی واگرا

252.    مطالعه تجربی- تحلیلی ساختمانهای بتنی آسیب دیده در زلزله 1382 بم

253.    بررسی عملكرد لرزه ای جداگرهای لغزشی مجهز به سیستم بازگرداننده در سازه های ساختمانی

254.    سیستمی نوین در ساختمان سازی با نگرشی نو به سازه های فضاكار

255.    بررسی تاثیر شرایط ساختگاه بر تفاوت خرابی ساختمانها در زلزله بم

256.    اثرات سه مولفه لرزه ای بر روی رفتار دینامیكی ساختمانهای نامتقارن فولادی

257.    بررسی عملكرد دو جرم میراگر متوازن در كنترل رفتار لرزه ای مدل های ساختمانی سه بعدی

258.    تاثیر تابیدگی هسته برشی باز بر رفتارساختمانهای بلند بتنی تحت اثر نیروی جانبی

259.    ساخت و ساز بر روی واریزه های ناشی از زباله های ساختمانی

260.    ارزیابی تاثیر هندسه و وزن ساختمان برنشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزاء محدود - مطالعه موردی پروژه تونل نیایش

261.    تحلیل نشست ساختمان های مابین ایستگاه های شماره 11و 12 خط یك قطار شهری تبریز با درنظر گرفتن 2 نوع فشار تزریق ملات و مقایسه نتایج آنها بهمنظور انتخاب فشار مناسب حفاری

262.    نحوه عملكرد میراگر و ضربه گیرها در ساختمانها

263.    اصول كلی در طرح و اجرای ساختمانهای روستایی در مناطق زلزله خیز

264.    تحلیل سازه ای ساختمان های آسیب دیده زلزله بم

265.    تاثیرات صوت و ارتعاش بر ساختمان

266.    تكنولوژی جدید در عایق كاری رطوبتی ساختمان

267.    كابرد مواد نانو ساختار در صنعت ساختمان

268.    بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله

269.    بررسی و مقایسه چند روش بهسازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله

270.    معرفی عملكرد چیلر جذبی (Absorption chiller) و پانل هوشمند خورشیدی در صنعت ساختمان

271.    (CELLULAR LIGHT WEIGHT CONCRETE )( CLC ) ( بتن سبك وزن با ساختمان سلولی ( فوم

272.    «Use of rice husk ash in construction industry» « در صنعت ساختمان (R.H.A) كاربرد خاكستر پوسته برنج »

273.    توزیع جرم، سختی و مقاومت در ساختمان

274.    ارزیابی تونلسازی در زمینهای نرم و تاثیر آن برنشست ساختمان های مجاور

275.    آنالیز ریسك نشست و تعیین كلاس ریسك برای ساختمان های مابین ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یك تونلهای دوقلوی قطار شهری تبریز

276.    استفادة بهینه از انرژی خورشیدی در ساختمان ( خانه های خورشیدی)

277.    مدلی از زما نبندی پروژ ه های ساختمانی برپایه شبكه هایPETRI

278.    سیستم گرمایش كفی با استفاده از لوله های پلیمری و پلیمری فلزی و كاربرد آن در پروژه های ساختمانی

279.    ساختمانهای مقاوم و سبك با اسكلت بامبویی

280.    تست دیوارهای ساختمانی بدون تخریب وبا استفاده از سیگنالهای حرارتی طبیعی

281.    تاثیر المانهای افزاینده میرایی وسختی (TADAS) بر رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی

282.    بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله

283.    تخمین جابجایی های طولی ساختمانهای بلند تحت اثر باد به روش شبكه های عصبی مصنوعی

284.    بررسی اثر نحوه و محل قرارگیری میراگر جرمی تنظیم شده(TMD)در ساختمان های بلند مرتبه

285.    مطالعه موردی،بررسی تطبیقی و مطالعه مبانی ضوابط طراحی لرزه ای آیین نامه طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی ایران و آمریكا

286.    بررسی سیستم لوله در لوله با كلاهك خرپایی در ساختمان های بلند فولادی

287.    مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیكی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهری

288.    بررسی بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مهاربندهای واگرا با پیوند قائم جفت

289.    مطالعه میزان صلبیت دیافراگم دال بتنی در رفتار لرزهای ساختمان‌ها

290.    مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملكرد

291.    بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با دیوارهای برشی منقطع در ارتفاع

292.    بررسی پارامترهای موثر بر ظرفیت كمانشی غیر الاستیك ورق اتصال بادبندی در ساختمانهای فولادی

293.    بررسی درصد لغزش بهینه میراگر اصطكاكی پال در ساختمان فولادی بهسازی شده با میراگر بر اساس مفاهیم انرژی

294.    ارزیابی كارایی مدل­های snake در استخراج اتوماتیك ساختمان و بهبود مدل GVF انتخاب شده

295.    بررسی دقت روش تحلیل استاتیكی غیرخطی دستورالعمل بهسازی لرزه­ای در برآورد نیاز لرزه ای نزدیك گسل ساختمانهای فلزی معمول در ایران

296.    بهبود عملكرد مدیریت زنجیره تأمین در شركت­های ساختمانی با استفاده از راهكار مهندسی ارزش

297.    ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای با مهاربندی برون محور فولادی براساس دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود

298.    بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی سبك بادبندی شده با تسمه فولادی

299.    رفتارنگاری سدكرخه در دوران ساختمان با استفاده از نتایج ابزار دقیق

300.    نمره­دهی زیست­ محیطی­واقتصادی­اسكلتهای ساختمانی با استفاده از روش ارزیابی چرخه­عمر

301.    تعیین جریان­های­ زیست­محیطی مصالح ساختمانی

302.    پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی تحت اثرزمین لرزه های حوزه نزدیك حاوی اثر جهت داری پیشرونده

303.    تحلیل دینامیكی غیرخطی ساختمان سه بعدی بتن مسلح بهسازی شده با میراگرهای فلزی افزایش دهنده میرایی و سختی (TADAS)

304.    كنترل ساختمان های بلند متكی بر جداسازهای لرزه ای در مقابل زلزله با استفاده از الگوریتم ژنتیك و طبقه مستقل

305.    تاثیر سطح نسبی بازشوها بر نیاز لرزه ای - غیر خطی ساختمان های مصالح بنایی

306.    بررسی اثرات مولفه قائم زلزله بر پاسخ قابهای ساختمانی

307.    اندركنش مقاوم سازی ساختمان ها و نوسازی آنها با مصالح نوین

308.    كولاك زمستانی، بار برف، فرو ریختن بام ساختمان ها بررسی تخریب ساختمان ها در برف 21 بهمن 1383 رشت

309.    تخمین مقاومت لرزه ای ساختمان های بتنی پس از زلزله

310.    بهسازی لرزه ای ساختمان 14 طبقه اسكلت فولادی با هسته مركزی بتنی مسلح

311.    به كارگیری دیوار برشی فولادی در بهسازی لرزه ای ساختمان اسكلت فولادی 12 طبقه

312.    بررسی محافظت سازه ای ساختمانها در برابر بارگذاری ناشی از انفجار بمب جاسازی شده در یك وسیله نقلیه

313.    مقایسه تقویت لرزه ای ساختمانهای فلزی موجود با استفاده ازمیراگر فلزی TADAS و سیستم مهاربندی CBF

314.    نقدی بر پیش نویس ضوابط طراحی و اجرای ساختمان های با اتصال خورجینی

315.    کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند

316.    توسعه استفاده از روش قالب لغزان در اجرای سازه های ساختمانی بتن مسلح دال دیوار

317.    کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله

318.    بررسی عملكرد ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای لوله ای و سیستم لوله دسته بندی شده در مقابل بارهای جانبی

319.    بكارگیری مدلهای مدیریت تكنولوژی برای ارزیابی ماشین آلات ساختمانی

320.    نقش افزایش فناوری ماشین آلات ساختمانی در بهره وری پروژها

321.    كاهش هزینه عملیات ساختمانی و اثرات زیست محیطی در احداث خطوط انتقال نیرو با استفاده از GIS

شماره فايل : 103412

زبان : فارسی

تعداد فایل : 122

فرمت فايل : DOC,PDF

حجم فايل فشرده : 129MB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 12 مرداد، 1397 بازدید : 299
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید