• مطالعه آزمايشگاهی اثر تله هيدروليكی در كاهش انتقال آلودگی از مدفن

مطالعه آزمايشگاهي اثر تلة هيدروليكي در كاهش انتقال آلودگي از مدفن زباله به سفره آب زيرزميني از ميان دو لايه خاك
اميرعلي ماهوتي , دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي دانشكده فني مهندسي, دانشگاه اروميه ١
چكيده
در اين مطالعه با استفاده از مدلهاي آزمايشگاهي ا نتقال آلودگي از يك مدفن زباله به سفره آب زيرزميني از طريق يك سيستم هيدروژئولوژيك متشكل از دو لايه خاك ريزدانه و درشت دانه، شبيه سازی شد . مدلها به ترتيب از بالا به پايين شامل يك مخزن آلودگي حاوي محلول كلرور سديم بمنزله شيرابه در كف مدفن زباله، يك لايه خاك ر سي روي يك لايه خاك ماسه اي بمنزله دو لايه زمين طبيعي زير مدفن، و سپس يك مخزن دريافت كننده آلودگي بمنزله يك سفره آب زيرزميني بودند . با استفاده از كد كامپيوتري رفتار مشاهده اي مدلها به خوبي پيش بيني گردي د. در سه آزمايش اول حرکت آب در جهت پايين و مکان يزمهای حرکتی POLLUTE ادوکشن و ديفيوژن رو به پايين و همجهت بودند . در دو آزمايش بعدی حرکت آب در جهت بالا و در نتيجه ادوکشن رو به بالا و در جهت عکس ديفيوژن رو به پايين بود . مقايسه نتايج دو سری آزمايش ، نشان داد که پديده تله هيدروليکی باعث کاهش انتقال آلودگی از مخزن آلوده به مخزن دريافت کننده آلودگی (بمنزله سفره آب زيرزميني) میشود.

شماره فايل : 103384

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 9

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 237KB

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 10 مرداد، 1397 بازدید : 298
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید