• وسايل و تجهيزات كنترل ترافيك

وسايل و تجهيزات كنترل ترافيك
مهسا مهدوي نيا دانشجوي كارشناسي بخش مهندسي عمران، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان ١
فرهاد عرب پور داهويي دانشجوي كارشناسي بخش مهندسي عمران، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان ٢
چكيده
معيار سنجش ايمني راه، آمار تصادفات است . صاحب نظران مسايل ترافيك بر اين عقيده اند كه ايمني راه به سه عامل مهم، يعني انسان، وسيله نقليه و جاده بستگي دارد . آمار تصادفات كشور ما هشداردهنده و نگران كننده است . در تقريبًا ٤٠ درصد از تصادفات، عامل جاده نقش عمده را داشته است (قاسم زاده ابيانه ١٣٧٠ ). در اين مقاله سعي شده است تا اصول اوليه طرح راه هاي استاندارد به عنوان يكي از راه هاي كنترل ترافيك مورد بحث قرار گيرد . ابتدا به بخش هاي اساسي سطح مقطع راه كه براي طرح اصولي راه بايد در نظر گرفته شوند، سپس به كنترل هاي مختلف در جاده، تقاطع و بزرگراه به عنوان نمونه اي از راه و در پايان نيز به پاركينگ به عنوان محل قرار گرفتن اتومبيل پرداخته شده است.

شماره فايل : 103394

زبان : فارسی

تعداد صفحه : 10

فرمت فايل : PDF

حجم فايل فشرده : 151KB  

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
انتشار : 11 مرداد، 1397 بازدید : 222
جهت دریافت فایل، ابتدا کد اشتراک و تصویر امنیتی را وارد نموده سپس دکمه دانلود فایل را کلیک نمائید، اگر کد اشتراک ندارید می توانید از طریق لینک خریداشتراک در دانلود آنرا تهیه نمائید