در صورتی که در مورد محصول " توسعه منحنيهای شكنندگی و قابليت اعتماد برای ارزيابی آسيب پذيری لرزه ای " مشکلی وجود دارد می توانید توضیحات و مشکلات مربوطه را از طریق تکمیل فرم زیر به ما اطلاع دهید