توسعه منحنيهای شكنندگی و قابليت اعتماد برای ارزيابی آسيب پذيری لرزه ای

توسعه منحنيهاي شكنندگي و قابليت اعتماد براي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي وحيد لعل شهسوار، كارشناس ارشد مهندسي زلزله، فارغ التحصيل ١٣٨١ از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران* چكيده در اين پژوهش نحوه تهيه...


توضیحات بیشتر